Reklamace

Panaszkezelési eljárás IMMAX WPB CZ, s r. o.

PANASZELJÁRÁS
az áruk eladására

IMMAX WPB CZ, s.r.o. Pohoří 703, 742 85 Vřesina, azonosítószám: 046112686 Ez a panaszkezelési eljárás a vállalat valamennyi telephelyén érvényes. A panaszok küldésének címe IMMAX WPB CZ, s.r.o. Teslova 1179/2, 702 00 Ostrava-Privoz

1. cikk

Bevezető rendelkezések

A Vevőnek a hibás teljesítésből eredő jogait (a továbbiakban: "reklamációk") mindig a jelen Reklamációs Szabályzatnak megfelelően kell gyakorolnia. A jelen panaszszabályok által nem szabályozott kérdésekre a Cseh Köztársaság joga az irányadó. Az Eladó megfelelő módon tájékoztatja a Vevőt a jelen Panaszolási eljárásról, és azt a Vevő kérésére szöveges formában a Vevő rendelkezésére bocsátja. Ez a panaszkezelési eljárás megfelel a 89/2012. sz. törvénynek, a Polgári Törvénykönyvnek és a 2014. január 1-jén módosított, a fogyasztóvédelemről szóló 634/1992. sz. törvénynek.

Az Eladó a következő esetekben nem vállal felelősséget a hibákért:
-ha a termék az átvételkor hibás, és a hiba miatt a vételárból engedményt állapítottak meg,
-ha az árut használták, és a hiba megfelel annak a használati vagy elhasználódási szintnek, amelyet az áru a vevő általi átvételkor mutatott,
-a hibát a szokásos használatból eredő elhasználódás okozta, vagy ha ez az áru természetéből adódik (pl. a hasznos élettartamának lejárta),
-a vevő okozta, és azt nem rendeltetésszerű használat, tárolás, nem megfelelő karbantartás, a vevő beavatkozása vagy mechanikai sérülés okozta,
-a hibát az eladó ellenőrzési körén kívül eső külső esemény okozta.

2. cikk

A követelés gyakorlása

A Vevő jogosult az Eladónál reklamációt benyújtani, annak bármelyik telephelyén, ahol az eladott áruk köre tekintetében a reklamáció elfogadása lehetséges, vagy az Eladó székhelyén vagy telephelyén. Az Eladónak biztosítania kell, hogy munkaidőben mindig jelen legyen egy, a reklamációk fogadására jogosult alkalmazott. A reklamáció az eladó által a vevőnek kiállított igazolásban vagy a jótállási jegyben megjelölt személynél is benyújtható, ha a megjelölt személy az eladó telephelyén vagy a vevőhöz közelebbi helyen van.

A vevő köteles bizonyítani, hogy jogosult az igényérvényesítésre, különösen a vásárlás időpontját, akár a vételi elismervény, akár az eladónak a jótállási jegy hibás teljesítéséből eredő kötelezettségeinek igazolása, akár más hitelt érdemlő módon. A vevő nem jogosult olyan hibára hivatkozni, amelyet már korábban kifogásoltak, feltéve, hogy a vételárból ésszerű árengedményt adtak.

3. cikk

A jogok gyakorlásának határideje

A vevő a hibás teljesítésből eredő jogait az áru átvételétől számított 24 hónapon belül gyakorolhatja. Használt áruk esetében a hibás teljesítésből eredő jogok gyakorlására nyitva álló határidő 12 hónapra csökkenthető; a határidő ilyen csökkentését az eladónak a hibás teljesítésből eredő kötelezettségekről szóló igazolásban vagy az értékesítési bizonylaton fel kell tüntetnie. A határidő lejárta után a hibajog az eladóval szemben nem érvényesíthető, kivéve, ha a felek másként állapodnak meg, vagy ha az eladó vagy a gyártó a jogszabályi kötelezettségeit meghaladó különleges minőségi garanciát vállal.

A vevő köteles a hibás teljesítésből eredő jogait indokolatlan késedelem nélkül gyakorolni, miután felfedezte, hogy az áru hibás. Az eladó nem felel a kár mértékének növekedéséért, ha a vevő a hiba ismerete ellenére használja az árut. Ha a vevő a hibát jogosan érvényesíti az eladóval szemben, a hibás teljesítésből eredő jogok érvényesítésének határideje nem jár le arra az időszakra, amíg az áru javítás alatt áll, és a vevő nem tudja használni.

A Vevő tudomásul veszi, hogy ha az árut a követelés rendezésének részeként kicserélik, a hibás teljesítéssel kapcsolatos jogok gyakorlására vonatkozó új határidő nem indul el. A határidő az igényelt áruk vásárlását követő átvételtől számított 24 hónap elteltével jár le.

A hibákból eredő jogok gyakorlására vonatkozó határidő nem tekinthető az áru élettartamának meghatározásának, amely a termék jellemzői, karbantartása, a használat helyessége és intenzitása, illetve a vevő és az eladó közötti megállapodás függvényében változik.

4. cikk

Követelések kezelése

Az Eladó köteles a panaszról haladéktalanul, bonyolultabb esetekben öt munkanapon belül dönteni. Ez a határidő nem tartalmazza a hiba szakszerű értékeléséhez szükséges időt. Az Eladó köteles a Vevőnek írásbeli visszaigazolást küldeni, amely tartalmazza a reklamáció időpontját és helyét, a kifogásolt hiba jellemzőit, a Vevő által kért rendezés módját és azt, hogy a Vevőt milyen módon tájékoztatják a rendezésről. A reklamációt, beleértve a hiba elhárítását is, indokolatlan késedelem nélkül, legkésőbb a reklamáció időpontjától számított 30 napon belül kell rendezni, kivéve, ha az Eladó és a Vevő hosszabb határidőben állapodik meg. Ha a határidő utolsó napja szombatra, vasárnapra vagy munkaszüneti napra esik, a határidő utolsó napja a következő munkanap. Ennek az időtartamnak a hiábavaló lejárta lényeges szerződésszegésnek minősül. Az Eladó írásban igazolja a Vevőnek a követelés rendezésének módját és a követelés időtartamát. A Vevő nem jogosult az Eladó hozzájárulása nélkül megváltoztatni a panaszkezelés egyszer már választott módját, kivéve, ha a választott kezelési mód egyáltalán nem vagy nem időben valósítható meg.

A Vevő köteles a reklamált árut legkésőbb attól a naptól számított 30 napon belül birtokba venni, amikor a reklamációt rendezni kellett volna, ezt követően az Eladó jogosult ésszerű tárolási díjat felszámítani, vagy az árut saját számlájára a Vevőnek értékesíteni. Az eladónak előzetesen értesítenie kell a vevőt erről az eljárásról, és ésszerű póthatáridőt kell biztosítania a vevőnek az áru átvételére.

5. cikk

Minőség az elfogadáskor

Az Eladó kijelenti, hogy az árut a Vevőnek a Polgári Törvénykönyv 2161. szakaszának rendelkezései szerint szállítja, azaz:
-az áru rendelkezik a vevő és az eladó között megállapodott jellemzőkkel, megállapodás hiányában pedig az eladó vagy a gyártó által leírt jellemzőkkel, illetve azokkal a jellemzőkkel, amelyeket a vevő az áru jellegére tekintettel és az általuk végzett reklámozás alapján elvár,
-az áru alkalmas arra a célra, amelyre az eladó állítása szerint használni kívánják, vagy amelyre az ilyen jellegű dolgot általában használják,
-az áruk a megfelelő mennyiségben, méretben vagy súlyban lévő áruk; és
-az áruk megfelelnek a jogszabályi követelményeknek.

Amennyiben az áru a vevő általi átvételkor nem felel meg a fenti követelményeknek, a vevőnek joga van új, hibátlan áru szállítására, kivéve, ha ez az áru jellegére tekintettel ésszerűtlen. Ha a hiba csak az áru egy részét érinti, a vevő csak az adott rész kicserélését követelheti; ha ez nem lehetséges, elállhat a szerződéstől, és követelheti a vételár teljes visszatérítését. Ha azonban ez a hiba jellegére tekintettel aránytalan, különösen, ha a hiba indokolatlan késedelem nélkül kijavítható, a vevő jogosult a hiba ingyenes kijavítására.

Ha a vevő nem áll el a szerződéstől, vagy nem él a hibátlan új áru leszállításához, az alkatrészek cseréjéhez vagy javításához való jogával, akkor a vételárból ésszerű árengedményt követelhet. A vevő jogosult továbbá ésszerű árengedményre, ha az eladó nem tud új, hibátlan árut szállítani, az áru egy részét kicserélni vagy az árut kijavítani, valamint ha az eladó nem orvosolja a hibát ésszerű időn belül, vagy ha az orvoslás jelentős nehézségeket okozna a fogyasztónak.

Ha a hiba az átvételtől számított hat hónapon belül válik nyilvánvalóvá, az árut úgy kell tekinteni, hogy az átvételkor hibás volt.

6. cikk

Az eladó felelőssége a lényeges és nem lényeges szerződésszegésnek minősülő hiba esetén

Az eladónak a szerződés lényeges vagy nem lényeges megszegését jelentő hibákért való felelőssége az átvételtől számított 24 hónapon belül felmerülő áruhibákra vonatkozik, amelyekre az 5. cikk értelmében nem vonatkozik a minőségi felelősség az átvételkor.

Ha a hiba a szerződés lényeges megszegését jelenti, a vevőnek választása szerint joga van új terméket szállíttatni, kijavíttatni, ésszerű árengedményt kapni vagy elállni a szerződéstől (a vételár teljes visszatérítésére való joggal). Ha a hiba nem jelentős szerződésszegés, a vevőnek joga van a hiba kijavítására vagy ésszerű árengedményre.

A vevőnek a hiba jellegétől függetlenül joga van új, hibátlan termék szállítására, alkatrész cseréjére, árleszállításra vagy a szerződéstől való elállásra, ha a termék a javítást követően a hiba megismétlődése vagy a hibák nagy száma miatt nem használható megfelelően.

 

7. cikk

Követelésköltségek és vitarendezés

A vevő viseli az áru reklamáció céljából történő elküldésének költségeit.

Abban az esetben, ha az Eladó elutasítja a reklamációt, mint indokolatlant, a Vevő kapcsolatba léphet egy igazságügyi szakértővel, és kérheti a hiba független szakmai értékelését.

Ha a vevő és az eladó között nem jön létre megállapodás, a vevő a fogyasztói jogviták peren kívüli rendezésének meglévő rendszereihez, különösen a www.vasestiznosti.cz rendszerhez, vagy az illetékes bírósághoz fordulhat.

8. cikk

Szerződéses minőségi garancia

Ha az Eladó a jogszabályi kötelezettségeit meghaladó minőségi garanciát vállalt, annak alkalmazására a jelen panaszeljárás az irányadó, kivéve, ha az Eladó hibás teljesítésből eredő kötelezettségeinek igazolása (jótállási jegy) vagy a szerződés másként rendelkezik.

Ez a panaszkezelési eljárás 2016. február 1-jétől hatályos.

Az Ön adatainak védelme fontos számunkra

Ez az online áruház sütiket tárol, amelyek elősegítik a megfelelő működést. Szolgáltatásaink használatával Ön hozzájárul azok használatához.

Összes engedélyezéseNem engedélyezem a sütiket